اصلاح و راه اندازی واحد تولید کود کمپوست نرم

کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

کارفرما :                      شهرداری کرمان

ظرفیت  :                     روزانه 100 تن کود کمپوست

شروع بهره برداری:      بهمن ماه 1391