طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط دوم تفکیک صنعتی پسماندهای شهری کارخانه بازیافت شهرداری شیراز (قراردادEPC)

کارفرما :                           شهرداری شیراز

ظرفیت  :                          روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری :             مهر ماه 1395