طراحی و احداث کارخانه بازیافت پسماندهای شهری شهرستان فلاورجان

کارفرما :                                                           شرکت بازیافت شهرستان فلاورجان

ظرفیت  :                                                         روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری :                                           بهمن ماه 1394