طراحی و احداث کارخانه بازیافت و تفکیک زباله شهری شهرداری اهواز

کارفرما :                                                             شهرداری بانه

ظرفیت  :                                                             روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری :                                           شهریور ماه 1395