طراحی و احداث کارخانه بازیافت و تفکیک زباله شهری شهرداری اهواز

کارفرما:                                               شهرداری اهواز

ظرفیت کارخانه  :                                روزانه 1000 تن زباله

تعداد خطوط :                                     دو خط پردازش

شروع بهره برداری:                             تیرماه 1391