طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط پردازش و تفکیک کارخانه بازیافت زباله شهرداری قم

کارفرما:                            شهرداری قم

ظرفیت :                          روزانه 300 تن زباله شهری

شروع بهره برداری:             مرداد ماه 1398