اصلاح ، بازسازی و راه اندازی خطوط پردازش و تفکیک  کارخانه  بازیافت زباله شهرداری مشهد

کارفرما:                                   سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

ظرفیت :                                  روزانه 1000 تن زباله شهری

 شروع بهره برداری:                 آذرماه 1398